LOI.POISSON

The translation for LOI.POISSON to English is

POISSON